بخش پنجم:درمان وابستگي به مواد
1-بررسي اثربخشي اجتماع درمان مدار (TC) بر ارتقاء سلامت روان...
2-تحليل هزينه فايده استرات‍‍ژيهاي درمان مواد مخدر در سازمان بهزيستي
3-بررسي راهبردهاي مقابله با استرس و وضعيت سلامت رواني ...
4-بررسي تأثير طب سوزني در بازتواني درمان بيماران وابسته به مواد مخدر
5-مجموعة آموزشي درمان اعتياد
6-بررسي اثربخشي حساسيت زدايي به محرکها در کاهش بازگشت به ...
7-بررسي مقايسه اي سم زدايي سريع تعديل شده و سم زدايي با متادون...
8-گزارش طرح جامع مداخلات درماني غيردارويي در سوءمصرف مواد نوجوانان
9-راهنماي آموزشي: درمان افراد مبتلا به سوءمصرف مواد و الکل
10-راهنماي آموزشي: مداخله در بحرانهاي مرتبط با سوءمصرف مواد
11-بررسي وضعيت سلامت بيماران مبتلا به سوءمصرف موادمخدر قبل وبعدازدرمان
12-ارزشيابي در مورد برنامه هاي معتادان گمنام در ايران
13-بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت سم‌‌زدايي و پيشگيري ..
14-بررسي هزينة اثربخشي اقدامات درماني گروه خوديار تولدي دوباره ...
15-كتابچة آموزشي اجتماع هاي درمان مدار
16-خانواده درماني سوءمصرف مواد
دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

 Copyright © 2009 U.S.W.R  - All rights reserved .     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی