صفحه اصلي > رزومه کاری اعضاءگروه  > دكتر نيكتا حاتمي زاده  > راهنمایی و مشاوره پایان نامه 
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

راهنمايی ومشاوره پايان نامه ها :

1392           حميد سزاوار. بررسی وضعيت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی در سال 1392. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد مشاور]

1391           مهناز حاجی بختياری. بررسی عوامل مرتبط با عدم مراجعه بهنگام کودکان دارای اختلالات گقتاروزبان برای توانبخشی. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد مشاور]

1391           طاهره سيما شيرازی. بررسی وضعيت آگاهی واجی، پردازش شنيداری و حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان.  پايان نامه دکتری گفتار درمانی [مشاور مشترک].

1391           مينا باقری موسوی. تعيين معيارهای ترخيص کودکان مبتلا به کاهش شنوايی از فرآيند تربيت شنيداری. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما]

1390           سعيده سعادتی بروجنی. ترجمه و بومی سازی پرسشنامه کيفيت زندگی وابسته به شنوایی نوجوانان کم شنوا و تعيين روايی و پايائی آن. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما]

1390           زهره شريفی اصل. بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری تيم توانبخشی روانی بر اساس ديدگاه آنان در مورد بهره وری مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی سال 1389. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد مشاور]

1390           طاهره سليمانيه نائينی. تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر تطابق ادراک شده دانش آموزان دختر نوجوان کم شنوا. كارشناسی ارشد روانشناسی استثنائی (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی). [استاد مشاور]

1389           ريحانه حق جو سروستانی. بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و میزان اضطراب آنها به تفکیک سیر بیماری: شهرستان فسا.  پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما]

1389           سمانه علی آبادی. بررسی ميزان پيروی والدين کودکان معلول از برنامه های توانبخشی و موانع پيروی از درمان در شهر بيرجند، سال 1388. کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی [استاد راهنما]

1388                       محسن ايروانی. مقايسه اثر دو برنامه آموزشی رايج و جديد آموزش در خانواده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ويژه توان ياران بر كيفيت آموزش ارائه شده به خانواده های افراد معلول جسمی حركتی در سال 1387. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توانبخشی [استاد راهنما]

1388                       نگار اخوان. بررسی مقايسه ای شكاف كيفيت در خدمات توانبخشی حسی - حركتی افراد كم توان بالای 14 سال در مراكز توانبخشی دولتی و غير دولتی شهر تهران با استفاده از الگوی سروكوال. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توانبخشی [استاد مشاور]

1387                       حسين يعقوبی مقدم. بررسی تاثير آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی  به کودکان کم شنوای دبستانی تلفيقی بر تطابق ايشان در استان مازندران. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی [استاد راهنما]

1387                       رسول اکبرزاده. بررسی نياز افراد مبتلا به ضايعه نخاعی پاراپلژيك تحت پوشش سازمان بهزيستی شهرستان كرمانشاه با استفاده از تست بومی شده ساتهامپتون(سال 1386). کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما]

1387                       سارا آرا. بررسی تأثير شرکت سالمندان در فعاليتهای مرکز روزانه سالمندی "کانون جهانديدگان فارس" بر کيفيت زندگی و سلامت عمومی آنها. کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد مشاور]

1387                       محمد رضا شهبازی. بررسی شيوع، نوع و شدت ناتوانی و وابستگی در سالمندان شهر تهران 1385. کارشناس ارشد مديريت توانبخشی. [استاد مشاور]

1386                       محمد سعيد خانجانی. بررسی تأثير آموزش "مراقبت از کودکان مبتلا به فلج مغزی" به مراقبين آنها بر کيفيت زندگی مراقبين درشهرستان بابلسر سال 85. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما]

1386                       مريم نوروزی. تعيين روائی و پايائی پرسشنامه بومی شده نيازسنجی ساتامپتون برای بررسی نيازهای توانبخشی معلولين جسمی حرکتی بزرگسال شهر اراک-1385. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما] 

1386                       بهرام سنگلجی. بررسی اثر دريافت خدمات توانبخشی بر اساس الگوی ارائه خدمت توانبخشی"مرکز حيات نو" برکيفيت زندگی افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی [استاد راهنما] 

1386                       زهرا نيک سيرت پهمدانی. بررسی کيفيت زندگی سالمندان بازنشسته ساکن در شهر تهران در سال 1384. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما]

1385                       پروين جعفری. بررسی و مقايسه ميزان رضايت مشتريان از مراکز دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات توانبخشی استان کردستان در سال 1384. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی. [استاد راهنما]

1385                       معصومه قاسمی. بررسی درجه تطابق دانش آموزان کم شنوای تلفيقی و مقايسه آن با همکلاسان عادی در مدارس ابتدائی شهر تهران در سال 1384. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی [استاد راهنما]

1384                       آرش امين زاده. بررسی ميزان موفقيت آموزش در خانواده طرح توانبخشی مبتنی برجامعه، در ارتقاء آگاهی ، مهارت و نگرش افراد مبتلا به معلوليت جسمی حرکتی و خانواده های آنان در مناطق روستائی شهرستان بابلسر طی سالهای 80-83. پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت توانبخشی [استاد راهنما]

1382                       هانيه شاهنده. بررسی كيفيت زندگی معلولين ضايعات نخاعی عضو انجمن ضايعات نخاعی تهران. كارشناسی ارشد مديريت توان بخشی [استاد مشاور].

1382                       نيره طوافی. بررسی نگرش كاركنان مراكز جامع توان بخشی بهزيستی استان تهران نسبت به وضعيت عوامل درون سازمانی استرس زا وشدت استرس زائی آنها. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توان بخشی . [ استاد راهنما]

1382                       منصور نظری. بررسی ميزان عدم استفاده از سمعك وعلل موثر برآن در معلولين شنوايی زير 15 سال بهزيستی شهرستان رشت.  پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توان بخشی [استاد راهنما].

1381                       آرزو دروديان. بررسی تناسب فيزيكی مدارس ابتدايــی آمـوزش وپرورش برای استفاده دانش آموزان كم توان جسمی - حركتی شهر ساری در سال - 1380. پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت توان بخشی [استاد راهنما].