صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر آرش ميراب زاده 
سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
دكتر آرش ميراب زاده
 

800x600

اطلاعات فردی:

متولد سال ۱۳۴۶ در یزد

متأهل با دو فرزند

تهران، اوین، خیابان كودكیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانپزشكی

تلفن: ۲۲۱۸۰۱۴۰

aramirab@uswr.ac.ir

aramirab@gmail.com

 

·          سوابق تحصیلی:

1)       دوره فلوشیپ روانپزشكی سالمندان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری دانشگاه ایالتی نیویورك و دانشگاه مك گیل كانادا، ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ میلادی

2)       بورد تخصصی روانپزشكی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، شهریور ماه ۱۳۷۴ 

3)       ‏دكترای پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، بهمن ماه ۱۳۷۰

 

·          سوابق آموزشی:

1)       استاد گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از شهریور ماه ۱۳۹۲

2)       دانشیار گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از آذر ماه ۱۳۸۶

3)       استادیار گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مهر ماه ۱۳۷۶

 

·          عضویت در مراکز تحقیقاتی:

1)       عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات سالمندی از سال ۱۳۹۳

2)       عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۱

3)       عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات تعیین كننده های سلامت اجتماعی از سال ۱۳۸۷

·          عضویت در انجمن های علمی و صنفی:

1)       عضو سازمان نظام پزشکی ایران از سال ۱۳۷۰

2)       عضو انجمن روانپزشکان ایران از سال ۱۳۷۳

 

·          سوابق بالینی:

1)       روانپزشك بیمارستان روانپزشكی رازی تهران از مهر ماه ۱۳۷۶

2)       روانپزشك بیمارستان های شهرستان سیرجان از اسفند ماه ۱۳۷۳ تا مهر ماه ۱۳۷۶

 

 

·          سوابق اجرایی:

1)       دبیر هیات ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

2)       رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

3)       رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

4)       نماینده معاون آموزشی دانشگاه در کمیته علمی برگزاری آزمون دکتری سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۱

5)       نماینده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته روانپزشکی از سال ۱۳۸۰

6)       رئیس بخش آموزشی قانون یک مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

7)       مشاور آموزشی و پژوهشی ریاست مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۹

8)       دبیر شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴

9)       مسئول حوزه پژوهش و ارزیابی در خصوص ارزشیابی درونی گروه روانپزشكی از سال ۱۳۸۴

10)   رئیس بلوك سالمندان زنان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹

11)    نماینده دبیرخانه پژوهشی پویش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۰

12)   رئیس كمیته آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

13)   مسئول امور دستیاران گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

14)   عضو هیئت رئیسه مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

15)   معاونت آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

16)   عضو  هیئت مدیریه نظام پزشكی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ 

17)   قائم مقام رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶

18)   رئیس بیمارستان آیت اله كاشانی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶

19)   پزشك معتمد بیمارستان های شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

20)   سرپرست تیم بهداشت روان شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

21)   عضو  متخصص شورای پزشكی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

22)   عضو  متخصص كمیسیون پزشكی حجاج شهرستان های استان كرمان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

23)   عضو  متخصص كمیسیون پزشكی بدوی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

24)   رئیس بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

 

·          عضویت در کمیته های علمی:

1)       عضو هیات ممتحنه بورد تخصصی روانپزشکی کشور از سال۱۳۹۴

2)       عضو کمیته ترفیع پایه و رکود علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳

3)       عضو کمیته رشد و بالندگی اساتید EDC دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳

4)       عضو شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳

5)       عضو کمیته سیستم شعاع دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳9۳  

6)       عضو شورای تخصصی آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۲

7)       عضو کمیته Scientific Writing  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۱

8)       عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی و بالینی هیئت ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳91    

9)       عضو کمیته پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال ۱۳۸۹

10)    عضو کمیته توانبخشی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۸

11)    عضو کمیته مشاوره و رابط انجمن علمی روانپزشكان ایران در سال ۱۳۸۷

12)    عضو كمیسیون تخصصی روانپزشكی اداره كل پزشكی قانونی استان تهران از سال۱۳۸۶

13)    عضو کمیته پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۶

14)    عضو کمیته امتحانات دستیاری گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۶

15)    عضو کمیته برنامه ریزی و برگزاری OSCE  گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۵

16)    عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال۱۳۸۵

17)    عضو شورای پژوهشی پژوهشكده گفتار و زبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۵

18)    عضو کمیته پژوهش های دستیاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۴

19)    عضو گروه كانونی پژوهش "حوادث غیر مترقبه"  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۴

20)    عضو کمیته دارو، درمان و تجهیزات بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۴

21)    عضو کمیته اصلی مدیریت كیفی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۴

22)    عضو کمیته اصلی سیاست گزاری درمان بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۳

23)    عضو شورای علمی مؤسسه داریوش از سال ۱۳۸۲

24)    عضو کمیته فرعی درمان های داروئی ستاد ساماندهی و توانبخشی بیماران مزمن روانی از سال ۱۳۸۱

25)    عضو کمیته شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۰

26)    عضو کمیته ارزشیابی كار پزشكان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۰

27)    عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی در سال ۱۳۷۹

28)    عضو کمیته تخصصی بررسی طرح های پژوهشی و توانبخشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۷۸

29)    عضو کمیته مرگ و میر مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸

30)    عضو کمیته تخصصی ساماندهی بیماران روانی دارای سیر ازمان از سال ۱۳۷۷

 

·          دبیر علمی كنگره ها:

1)       دبیر علمی سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۵ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

انجمن علمی روانپزشکان ایران

 

2)       دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت)

۵ دی ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

3)       دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (مستند سازی خطای پزشکی)

۲۱ آذر ماه ۱۳۹۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

4)       دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه احیاء قلبی ریوی CPR

۱۷ آذر ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

5)       دبیر علمی دوره آموزشی "اختلالات شایع روانپزشكی در سالمندی" در سومین دوره آموزشی بهداشت و سلامت سالمندان

۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۵

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

6)       دبیر علمی بازآموزی مدون روانپزشكی ویژه روانپزشكان

۱۶ لغایت ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

7)        دبیر علمی اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا ‚ درمان و توانبخشی

۲۳ لغایت ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

8)       دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۴ لغایت ۵ تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

9)       دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۱۶ لغایت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

10)    دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۱۶ لغایت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

·          عضویت در كمیته های علمی كنگره ها:

1)       سی و  چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۵ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

2)       اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پر خطر

۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

3)       سی و  سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲7 لغایت 30 مهر ماه ۱۳۹۵

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

4)       سی و  دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۱ لغایت ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۴

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

5)       بیست و هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲ لغایت ۵ آبان ماه ۱۳۸۹

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

6)       سومین همایش كشوری رفتارهای پر خطر

  ۱۸ لغایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۸

 دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد

 

7)       اولین كنگره كشوری پیشگیری از اعتیاد

۴ لغایت ۶ اسفند ماه ۱۳۸۸

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

8)       چهارمین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بلایا

۲۴ لغایت ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۸

بسیج جامعه پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

9)       اولین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن، ارائه خدمات و توانبخشی روانی اجتماعی

۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

10)    كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۷ لغایت ۸ اسفند ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

11)    اولین همایش اختلال استرس پس از حادثه

۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

12)    سومین كنگره خانواده و سلامت جنسی

۶ لغایت ۸ آذر ماه ۱۳۸۶

دانشگاه شاهد

 

13)    كنگره سالمندی

۱ لغایت ۳ آبان ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی كاشان

 

14)    همایش سالیانه روانپزشكی

۳۰  آبان ماه لغایت ۳  آذر ماه ۱۳۸۵

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

15)    اولین سمینار تخصصی پژوهش های اعتیاد

۲۰ لغایت ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مؤسسه داریوش

 

16)    دومین کنگره بین المللی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۵ لعایت ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

17)    سومین همایش سراسری اعتیاد

۷ لغایت ۹ بهمن ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی یزد

 

18)    همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

یافته های نوین در روانپزشكی

۲ لغایت ۵ آذر ماه ۱۳۸۳

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

19)    برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۰ لغایت ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۳

بهداری كل ناجا با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

20)    همایش بازآموزی و تازه های روان نژندی ها و اختلالات وابسته به استرس

۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

21)    همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

مدیریت درمان در روانپزشكی

۱۱ لغایت ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۲

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

22)    همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیری از اعتیاد

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همكری باشگاه اندیشه

 

23)    همایش مسائل خوابگاهی

۱۸ لغایت ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

24)    اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشی

۳ لغایت ۵ دی ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

25)    همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

همایش درمان های داروئی در روانپزشكی

۱۸ لغایت ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۱

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 

26)    كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۹ لغایت ۱۰ مهر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

27)    سمینار اعتیاد، سبب شناسی و درمان

۳۰ لغایت ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی لرستان و سازمان بهزیستی استان لرستان

 

28)    سمینار بهداشت سالمندان

۱۰ لغایت ۱۱ دی ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

29)    همایش سه روزه ترك اعتیاد

۲۳ و ۱۶ ، ۹ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن پزشكان عمومی و شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج

 

30)    سمینار اعتیاد، پیشگیری و درمان

۱ لغایت ۲ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی تبریز و بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 

31)    سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۴ لغایت ۵ تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

32)    همایش اختلالات نافذ رشد كودكان با ناتوانی هوشی

۲۰ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

33)    گردهمائی معرفی بیماری های اعصاب و روان سالمندان

۸ لغایت ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

34)    سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۶ لغایت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

35)    سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۶ لغایت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

 

·          تألیفات:

1)      مشاور کتاب مبانی طراحی معماری مراكز خدماتی روزانه سالمندان

ناشر: انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۳۸۹

 

2)      ضوابط طراحی معماری ساختمان های مناسب سالمندان

ناشر: انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۳۸۷

 

3)      راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشكی بزرگسالان (ویژه پزشكان)

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۸۷

 

4)    WHO (2006), Chapter 6: Disaster Mental Health Care in Iran: Responses Based on Needs, Advances in Psychological and Social Support after Disasters, Editors: Dr. Joseph O. Prewitt Diaz, Dr. R Srinivasa Murthy, Dr. Rashmi Lakshminarayana.

 

5)      تا به حال خوانده اید؟حشیش . . .

ناشر: انتشارات كوشای فردا

بهار ۱۳۸۴

6)      تا به حال خوانده اید؟ كافئین . . .

ناشر: انتشارات كوشای فردا

بهار ۱۳۸۳

 

 

7)      بهداشت روانی در جریان بلایای طبیعی ( كتابچه آموزشی متخصصین پزشكی و بهداشت روانی )

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸

 

8)      بهداشت روانی در جریان بلایای طبیعی ( كتابچه آموزشی مدیران اجرائی )

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸

 

 

·          ترجمه ها:

1)      دستنامه تشخیص افتراقی DSM-IV

ناشر: انتشارات سالمی

DSM-IV Handbook of differential diagnosis

Michael B.First , M.D.                                  

Harold A.Pincus , M.D.                                               

 

·          مقالات علمی:

 

الف) فارسی:

1)       آمنه ستاران فروزان، منیر برادران افتخاری،  آرش میراب زاده، حسین ملک افضلی، معصومه دژمان، حمیرا سجادی، فرحناز محمدی، حسن رفیعی، مریم رجبی، لیدا متقیان، الهام حبیبی، کتایون فلاحت. بررسی اثر بخشی مداخلات اجتماع محور در ارتقای سلامت روان زنان. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره ۱۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، صفحه های ۲۶ تا ۳۳.

2)       دکتر جعفر باباپور، دکتر محمدرضا خدایی،   دکتر آرش میراب زاده. بیمارستان روانپزشکی رازی در گذر تاریخ. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال بیستم،  شماره ۳، پائیز ۱۳۹۳، صفحه های ۲۷۶ تا ۲۸۲.

3)       آرش میراب زاده٬ معصومه دژمان، آمنه ستاره فروزان، منیر برادران افتخاری. روش های مقابله با استرس در زنان متاهل منطقه ۲۲ تهران، رویکرد اجتماع در ارتقا‌ء سلامت روان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۹۲، صفحه های ۳۰۱ تا ۳۱۶.

4)       محمد رضا خدایی اردکانی، عماد ثنایی،  آرش میراب زاده، نرگس پورحیدری، ندا علی بیگی، محمد رضا شیخی. مقایسه اثر درمانی فلووکسامین و پاروکستین در درمان بیماران مبتلا به تریکوتیلومانیا. مجله روان پرستاری، دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صفحه های ۴۳ تا ۵۰.

5)       فرنوش معافی، ماهرخ دولتیان، دکتر حمیرا سجادی، زینب علیمرادی،  دکتر آرش میراب زاده، زهره محمودی. خشونت خانگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در ایران، بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سال نوزدهم، شماره ۱، پی در پی ۹۷، ۱۳۹۳، صفحه های ۲۵ تا ۳۶.

6)       محمد رضا خدایی اردکانی، محمد سعید خانجانی،  آرش میراب زاده، بهمن بهمنی، الهام ابطحی، گیتا صدیقی، جعفر میرزایی. بررسی تاثیر مواجهه با محل رویداد آسیب زا در کاهش علائم PTSD ناشی از جنگ. نشریه علمی پژوهشی طب جانباز، دوره ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۷.

7)       دکتر محمد رضا خدایی اردکانی، دکتر محمد کامران درخشان، دکتر امید رضایی، دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر آرش میراب زاده. ارزیابی وضعیت عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و مقایسه آنان با بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی I. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره ۴، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۲، صفحه های ۷۳ تا ۷۹.

8)       ماهرخ دولتیان٬ آرش میراب زاده٬ آمنه ستاره فروزان٬ حمیرا سجادی٬ حمید علوی مجد٬ فرنوش معافی٬ زهره محمودی. بررسی همبستگی عزت نفس با استرس درک شده در بارداری و راه کارهای مقابله با آن. نشریه پژوهنده٬ سال ۱۸ ٬ شماره ۳ ٬ پی در پی ۹۳ ٬ مرداد و شهریور ۱۳۹۲ ٬ صفحه های ۵۳ تا ۵۹.

9)       ماهرخ دولتیان٬ آرش میراب زاده٬ آمنه ستاره فروزان٬ حمیرا سجادی٬ حمید علوی مجد٬ فرنوش معافی. نقش خشونت خانگی در بارداری بر پیامدهای مادری و جنینی٬ نگاهی به مطالعات دهه اخیر در ایران. نشریه علمی و پژوهشی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی٬ دوره ۲۲ ٬ شماره ۷۹ ٬ ویژه نامه زمستان ۱۳۹۱ ٬ صفحه های ۴۲ تا ۵۵.

10)    معصومه دژمان٬ آمنه ستاره فروزان٬ منیر برادران افتخاری٬ حسین ملک افضلی٬ شیرین جلالی نیا٬ نیلوفر پیکری٬ کتایون فلاحت٬ مروئه وامقی٬ آرش میراب زاده. برنامه های اجتماع محور مشارمتی مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران­٬ نقاط قوت٬ چالش ها و درس های آموخته شده. فصلنامه حکیم٬ دوره۱۵ ٬ شماره ۳ ٬ پائیز ۱۳۹۱، صفحه های ۱۸۵ تا ۱۹۱.

11)    زیبا نریمان صالح فام، آرش میراب زاده، مینا اوحدی. بررسی ناحیه HMG-box  و Coiled Coil Dimerization Domain ژن Sox5 در بیماران مبتلا به سایکوز.مجله مطالعات ناتوانی٬ دوره۱ ٬ شماره ۲ ٬ بهار و تابستان ۱۳۹۱، صفحه های ۴۶ تا ۵۱. 

12)    محمد رضا خدایی اردكانی، سعید فرجی، آرش میراب زاده، امید رضائی، محمد كفاشی. تأثیر پرازوسین بر روی علائم كلینیكی اختلال استرس پس از سانحه. فصلنامه ی علمی پژوهشی طب و جانباز. سال سوم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۰، صفحه های ۵۴ تا ۶۱. 

13)     آرش میراب زاده، كاظم ملكوتی. مطالعه منطقه ای، جمعیت شناختی و همه گیر شناختی برخی اختلالات روانپزشكی در شهرك اكباتان تهران. مجله سالمندی ایران، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز  ۱۳۸۸،  صفحه های ۵۶ تا ۶۶.

14)    آرش میراب زاده, پریسا پاكدل, كتایون خوشابی, محمدرضا خدایی, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تغییر تشخیص اختلالات خلقی به اسكیزوفرنیا، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. دوره هفدهم، شماره سوم، تابستان 1388،  صفحات 158 تا 167.

15)    كمالی كورش ,محمد كاظم, خرم خورشید حمیدرضا, میراب زاده آرش, فتوحی اكبر. استفاده از Propensity Score برای همسان سازی نمونه ها در یک مطالعه مورد شاهدی، مجله دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی زمستان و پاییز 1387; 6(4-3):11-18.

16)    دكتر فاطمه قدیری، دكتر آرش میراب زاده. آمیختگی فكر- عمل در اسكیزوفرنیا و اختلال وسواسی- اجباری، فصلنامه روانشناسی كاربردی، دوره 1، شماره 4و 5، پائیز و زمستان 1386، صفحات 405 تا 416.

17)    آرش میراب زاده, شهرام ایرانی، مرسده سمیعی، گلناز فیض زاده. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در كارمندان بیمارستان روانپزشکی رازی، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره هشتم، ویژه نامه توانبخشی در بیماری ها و اختلالات روانی، 1386، شماره مسلسل 29، صفحات 64 تا 70.

18)    خوشابی كتایون, میراب زاده آرش, مرادی شهرام, گیلانی پور مهسا. بررسی نقش عوامل عوامل سرشتی و سایر عوامل خطرساز در كودكان مبتلا به اختلال بیش فعالی و كمبود توجه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان تابستان 1386; 14(2):11-15.

19)    مروئه وامقی، علی فیض زاده، آرش میراب زاده، گناز فیض زاده. مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  سال ششم، شماره 24، بهار 1386، صفحات 305 تا 325.

20)    دکتر سید کاظم ملکوتی، پریدخت فتح الهی، دکتر آرش میراب زاده، مژده صلواتی، شمس الدین کهانی، عزیزه افخم ابراهیمی، دكتر طاهر زندی. هنجاریابی مقیاس افسردگی سالمندان (GDS); فرم 15 سؤالی در ایران. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (پژوهش پزشكی)، دوره 30، شماره 4، زمستان 1385، صفحات 361 تا 368.

21)    دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر آرش میراب زاده، پریدخت فتح الهی، مژده صلواتی، شمس الدین کهانی بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عاملی مقیاس سلامت عمومی (GHQ) فرم 28 سؤالی در سالمندان ایرانی،  مجله سالمندان ایران، سال اول، شماره 1، پائیز 1385، صفحات 11 تا 21.

22)     آرش میراب زاده، یداله فرهادی، فربد فدایی، مرتضی كریمی، فرید براتی. بررسی عوارض جانبی كلوزاپین در مراحل مختلف درمان در نمونه ای از بیماران اسكیزوفرنیك مقاوم به درمان، مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 52، خرداد و تیر 1385، صفحات 39 تا 47.

23)     آرش میراب زاده, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. مطالعه مشخصات زمینه ای بیماران بالاتر از 55 سال مبتلا به اختلال روانپزشكی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشكی رازی، مجله فیض دانشگاه علوم پزشكی كاشان، سال نهم، شماره 2، تابستان 1384، صفحات 43 تا 48.

24)    گلناز فیض زاده، آرش میراب زاده. بررسی اثر بكلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، سال چهارم، شماره چهاردهم و پانزدهم، پائیز و زمستان 1382، صفحات 24 تا 28.

25)    آرش میراب زاده, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی مقایسه ای نحوه مراجعه به مطب روانپزشكی در تهران و یك شهرستان، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال سوّم، شماره دهم، پائیز 1381، صفحات   48 تا 55.

26)    دكتر آرش میراب زاده، دكتر تقی یاسمی، دكتر لیلا خواصی. بهداشت روانی در بلایای طبیعی (مروری بر كوشش های جهانی و برنامه های ملّی) فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اوّل، شماره 4، تابستان 1381، صفحات 105 تا 115.

27)    دکتر امین احتشامی افشار، دکتر محمد مهدی زحمتکش،  دكتر آرش میراب زاده،گزارش دو مورد اختلال ساختگی با تظاهرات ریوی مشابه، مجله دانشگاه علوم پزشكی ایران، سال هشتم، شماره 27، زمستان 1380، صفحات 515 تا 522.

28)    دكتر آرش میراب زاده. تغییرات توجه و حافظه در اوتیسم، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال دوّم، شماره ششم و هفتم، پائیز و زمستان 1380، صفحات 51 تا 56.

29)    یداله فرهادی، فربد فدایی، مرتضی كریمی، آرش میراب زاده، فرید براتی. تفاوت زمانی در تاثیر كلوزاپین بر علائم اسكیزوفرنیا، مجله حكیم، دوره دوّم، شماره سوّم، پائیز 1378، صفحات 169 تا 176.

30)    دكتر غلامحسین احمد زاده، دكتر آرش میراب زاده. بررسی میزان شیوع و نقش الگوی رفتاری تیپ A  در مبتلایان به انفاركتوس میوكارد در مقایسه با گروه كنترول، مجله دانشكده پزشكی اصفهان، سال چهاردهم، شماره 45، زمستان 1375، صفحات 70 تا 74.

 

ب) انگلیسی:

31)   Emamalizadeh B, Jamshidi J, Movafagh A, Ohadi M, Khaniani MS, Kazeminasab S, Biglarian A, Taghavi S, Motallebi M, Fazeli A, Ahmadifard A, Shahidi GA, Petramfar P, Shahmohammadibeni N, Dadkhah T, Khademi E, Tafakhori A, Khaligh A, Safaralizadeh T, Kowsari A, Mirabzadeh A, Zarneh AE, Khorrami M, Shokraeian P, Banavandi MJ, Lima BS, Andarva M, Alehabib E, Atakhorrami M, Darvish H.  RIT2 Polymorphisms: Is There a Differential Association? . Mol Neurobiol. 2017; 54(3): 2234-2240.

32)   Mahmoodi Z, Dolatian M, Shaban Z, Shams J, Alavi-Majd H, Mirabzadeh A. Correlation between Kind of Delivery and Posttraumatic Stress Disorder. Ann Med Health Sci Res. 2016; 6(6): 356-361.

33)   Sied Kazem Razavi Ratki, Babak Fallahi, Nassim Namiranian, Alireza Emami-Ardekani, Mohsen Saghari, Arash Mirabzadeh, Armaghan Fard-Esfahani, Davood Beiki, Mohammad Eftekhari, Farzaneh Pooyafard. Factors affecting the quality of life of well-differentiated thyroid carcinoma patients: A cross-sectional study on 435 Iranian patients. Iran J Nucl Med. 2016; 24(2): 92-98.

34)   Farashi S, Ohadi M, Hosseinkhani S, Darvish H, Mirabzadeh A. Decreased gene expression activity as a result of a mutation in the calreticulin gene promoter in a family case of schizoaffective disorder. Cogn Neurodyn. 2016; 10(3): 269-274.

35)   Dolatian M, Mahmoodi Z, Alavi-Majd H, Moafi F, Ghorbani M, Mirabzadeh A. Psychosocial factors in pregnancy and birthweight: Path analysis. J Obstet Gynaecol Res. 2016 Jul; 42(7): 822-30.

36)   Malakouti SK, Nojomi M, Mirabzadeh A, Mottaghipour Y, Zahiroddin A, Kangrani HM. A Comparative Study of Nurses as Case Manager and Telephone Follow-up on Clinical Outcomes of Patients with Severe Mental Illness. Iran J Med Sci. 2016 Jan; 41(1): 19-27.

37)   Atakhorrami M, Rahimi-Aliabadi S, Jamshidi J, Moslemi E, Movafagh A, Ohadi M, Mirabzadeh A, Emamalizadeh B, Ghaedi H, Gholipour F, Fazeli A, Motallebi M, Taghavi S, Ahmadifard A, Mohammadihosseinabad S, Shafiei Zarneh AE, Shahmohammadibeni N, Madadi F, Andarva M, Darvish H. A genetic variant in CAMKK2 gene is possibly associated with increased risk of bipolar disorder. J Neural Transm. 2015; Sep 9.

38)   Seyed Kazem Malakouti, Farnoush Davoudi, Saeed Khalid, Masoud Ahmadzad Asl, Murad Moosa Khan, Narges Alirezaei, Arash Mirabzadeh, Diego Deleo. The Epidemiology of Suicide Behaviors among the Countries of the Eastern Mediterranean Region of WHO: a Systematic Review. Acta Medica Iranica, 2015;  53(5): 257- 267.

39)   Malakouti S.K, Mirabzadeh A, Nojomi M, Ahmadi Tonkaboni A, Nadarkhani F, Mirzaie M, Chimeh N. Clinical outcomes and cost eff.ectiveness of two aftercare models provided by general physicians and nurses to patients with severe mental illness. Med J Islam Repub Iran, 2015: 7(29):1- 9.

40)   Gita Sadighi, Mohammad Reza Khodaei, Farbod Fadai, Arash Mirabzadeh, Alireza Sadighi. Self Stigma among people with Bipolar-I Disorder in Iran. IRJ, 2015; 13(1): 28- 32.

41)   Monir Baradarn Eftekhari, Ameneh Setareh Forouzan, Arash Mirabzadeh, Homeira Sajadi, Masoumeh Dejman, Hsasn Rafiee, Mohammad Mahdi Golmakani. Mental Health Priorities in Iranian Woman: Overview of Social Determinants of Mental Health. Iran J Psychiatry, 2014; 9(4): 241-247.

42)   Rezazadeh M, Gharesuran J, Arash Mirabzadeh, Khorram Khorshid HR, Biglarian A, Ohadi M. A primate-specific functional GTTT-repeat in the core promoter of CYTH4 is linked to bipolar disorder in human. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2014; 18(56): 161-167.

43)   Arash Mirabzadeh, Pouneh Kimiaghalam, Farbod Fadai, Mercedeh Samiei, Reza Daneshmand. The Therapeutic Effectiveness of Risperidone on Negative Symptoms of Schizophrenia in Comparision with Haloperidol: A randomized Clinical Trial. Basic and Clinical Neuroscience, 2014; 5(3): 212- 217.

44)   Ali Nazeri Astaneh, Arash Mirabzadeh, Masood Karimloo, Omid Rezaei, Farbod Fadai, Neda Alibeigi, Robabeh Mazinani, Mercedeh Samiei, Mohammad Reza Khodaei. Investigating the Attitude of Graduate Psychiatrists in 2002-2009 towards OSCE and Conventional Clinical Interview Examination. Iran J Psychiatry, 2014; 9(2): 110- 114.

45)   Eftekhari MB, Dejman M, Forouzan AS, Mirabzadeh A. A qualitative study of community based health programs in Iran: An experience of participation in I.R.IRAN. IJPVM, 2014; 5: 217-223.

46)   Abedini H, Farshi S, Mirabzadeh A, Keshavarz S. Antidepressant effects of citalopram on treatment of alopecia areata in patients with major depressive disorder. J Dermatolog Treat, 2014; 25(2): 153- 155.

47)   Mohammadi F, Eftekhari MB, Dejman M, Forouzan AS, Mirabzadeh A. Seeking comfort: Women mental health process in I. R. Iran: A grounded theory study. Int J Prev Med, 2014; 5: 217-223.

48)   Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Farahnaz Mohammadi, Masoumeh Dejman, Monir Baradarn Eftekhar. How Iranian Women Conceptualize Mental Health: An Explanatory Model. Iranian J Pub Health, 2014; 43(3): 342- 348.

49)   Mahrokh Dolatian, Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Alavi Majd, Zohreh Mahmoodi, Farnoosh Moafi. Relationship between Structural and Intermediary Determinants of Health and Preterm Delivery. J Reprod Infertil, 2014; 15(2): 78-86.

50)   Arash Mirabzadeh, Enayatollah Bakhshi, Mohamad Reza Khodaei, Mohammad Reza Kooshesh, Bibi Riahi Mahabadi, Hossein Mirabzadeh, Akbar Biglarian. Cost prediction of antipsychotic medication treatment of psychiatric disorder using artificial network model. J Res Med Sci, 2013; 18(9): 782-785.

51)   Arash Mirabzadeh, Monir Baradarn Eftekhar, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajadi, Hassan Rafiee. Relationship between ways of coping and quality of life in married women: Toward mental health promotion. Iran Red Crescent Med J. 2013; 15(8): 627- 632.

52)   Arash Mirabzadeh, Mahrokh Dolatian, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Alavi Majd, Zohreh Mahmoodi. Path Analysis Associations Between Perceived Social Support, Stressful Life Events and Other Psychosocial Risk Factors During Pregnancy and Preterm Delivery. Iran Red Crescent Med J. 2013; 15(6): 507- 514.

53)   Mohammad Reza Khodaei, Arash Mirabzadeh, Hashem Shemshadi, Zabihollah Ashtari, Maryam Ranjbar, Golnaz Feizzadeh, Mercedeh Samiei. Pattern of psychotropic medications in elderly with chronic schizophrenia. IRJ, 2013; 11(17): 20- 27.

54)   Monir Baradarn Eftekhari, Katayoun Falahat, Masoumeh Dejman, Ameneh Setareh Forouzan, Hossein Malek Afzali, Noot Heidari, Arash Mirabzadeh. The Main Advantages of Community Based Participatory Health Programs: An Experience from the Islamic Republic of Iran. Glob J Health Sci, 2013; 5(3): 28-33.

55)   Mahrokh Dolatian, Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Homeyra Sajadi, Hamid Alavi Majd, Farnoosh Moafi. Preterm Delivery and Psycho–Social Determinants of Health Based on World Health Organization Model in Iran: A Narrative Review. Glob J Health Sci, 2012; 5(1): 52-64.

56)   Kazeminasab S, Esmaeilzadeh-Gharehdaghi E, Oladnabi M, Ohadi M, Mirabzadeh A, Hosseinkhani S. Aberrant expression of Activating Transcription Factor 6 (ATF6) in major psychiatric disorders. Psychiatry Res, 2012; (200): 1086-1087.

57)   Ohadi M, Mirabzadeh A, Esmaeilzadeh-Gharehdaghi E, Rezazadeh M, Hosseinkhanni S, Oladnabi M, Firouzabadi SG, Darvish H. Novel evidence of the involvement of calreticulin in major psychiatric disorders. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2012; 37(2): 276-281.

58)   Arash Mirabzadeh, Mohammad Reza Khodaii Ardakani. Treatment of Depression in the Elderly. IRJ, 2012; 10(16): 89- 111.

59)   Arash Mirabzadeh, Mohammad Reza Khodaei, Golnaz Feizzadeh, Mercedeh Samiei, Maryam Ranjbar. Pattern of Antipsychotic Use and its determinants in Razi Psychiatric Hospital. IRJ, 2012; 10(15): 3-14.

60)   Esmaeilzadeh-Gharehdaghi E, Banan M, Farashi S, Mirabzadeh A, Farokhashtiani T, Hosseinkhani S, Heidari A, Najmabadi H, Ohadi M.Support for down-tuning of the calreticulin gene in the process of human evolution. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2011; (35): 1770-1773.

61)   Farokhashtiani T, Mirabzadeh A, Olad Nabi M, Magham ZG, Khorshid HR, Najmabadi H, Ohadi M.Reversion of the human calreticulin gene promoter to the ancestral type as a result of a novel psychosis-associated mutation. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2011; 35(2): 541-544.

62)   Vameghi M, Feizzadeh A, Mirabzadeh A, Feizzadeh G. Exposure to Domestic violence Between Parents: A Prospective From Tehran, Iran. J Interpers Violence. J Interpers Violence, 2010; 25(6): 1006-1021.

63)   Nabi MO, Mirabzadeh A, Feizzadeh G, Khorshid HR, Karimlou M, Yeganeh MZ, Asgharian AM, Najmabadi H, Ohadi M. Novel mutations in the calreticulin gene core promoter and coding sequence in schizoaffective disorder. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2010; 2(153): 706-709.

64)   Gozalpour E, Kamali K, Mohammd K, Khorram Khorshid HR, Ohadi M, Karimloo M, Mirabzadeh A, Fotouhi A. Association between Alzheimer’s Disease and Apolipoprotein E Polymorphisms. Iranian J Publ Health, 2010; 2(39): 1-6.

65)   M. Zarif Yeganeh, A. Mirabzadeh, H.R. Khorram Khhorshid, K. Kamali, Y. Heshmati, E. Gozalpour, K. Veissy, Olaad Nabi, H. Najmabadi, and M. Ohadi. Extreme Homozygote Haplotypes at the Human Caveolin 1 Gene Upstream Purine Complex in Sporadic Alzheimer’s Disease. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2010; 1(150): 347-349.

 

 

66)   Y. Heshmati, A. Mirabzadeh, G. Feizzade, M. Gilanipour, M.R. Etminan, H.R. Khoram Khorshid, K. Kamali, M. Fakhri, N. Moghimi, H. Najmabadi, M. Ohadi. A novel polymorphic purine complex at the 1.5 kb upstream region of the human caveolin-1 gene and risk of Alzheimers disease; extra-short alleles and accumulated allele homozygosity. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2009; 2(150): 248-253.

67)   Arash Mirabzadeh، Parisa Pakdel، Katayoun Khoushabi، Mohammad Reza Khodaei، Golnaz Feizzadeh, Mercedeh Samie. Evaluation of Prevalence and Effective Factors on Changing the Diagnosis from Mood Disorders to Schizophrenia after Six Years. Iranian Journal of Psychiatry, 2008; 2(3): 46-51.    

68)   Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Zandi T. Reliability Reliability, Validity and Factor Structure of the GHQ-28 in Iranian Elderly. International Psychogeriatrics, 2007; 4(19): 623-634.

69)   Arash Mirabzadeh, Robabeh Mazinani, Mahsa Gilanipour, Pouneh Kimiaghalam, Reza Daneshmand. Folie à Cinq. German Journal of Psychiatry, 2007; 2(10): 46–49.

70)   Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the GDS-15 in Iranian elderly. International Journal of Geriatric Psychiatr, 2006; 6(21): 588-593.

 

 

 

·          طرح های تحقیقاتی:

الف) مجری طرح:

1)       تعیین مقایسه ی اثربخشی درمان پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی با منوتراپی آریپیپرازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت و ارتباط آن با متغیرهای شناختی، بیومارکرهای خونی، بیان ژن، fMRI و SPECT، ۱۳۹۶

2)       طراحی ابزار غربالگری متناسب افسردگی در جامعه ایرانی در سه قومیت آذری، کرد و فارس، ۱۳۹۲

3)       تجزیه و تحلیل مقالات منتشر شده روانپزشکی و ثبت شده در نمایه ی PubMed از ایران بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، ۱۳۹۱.

4)       مقایسه پیامدهای بالینی و نیز هرینه اثر بخشی دو مدل پیگیری درمانی (ویزیت در منزل)  توسط پزشک عمومی و پرستار به بیماران مزمن و شدید روانپزشكی، ۱۳۹۱.

5)       مرور نظام مند بر رفتار های خودکشی در کشور های منطقه مدیترانه شرقی (EMRO)، ۱۳۹۰.

6)       الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی و متغیر های وابسته به آن در بیمارستان روانپزشكی رازی، ۱۳۸۹.

7)       تغییر الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی از پلی فارماسی به منوتراپی در بیماران سالمند مبتلا به اسكیزوفرنیای مزمن در یك كارآزمایی بالینی، ۱۳۸۹.

8)       بررسی تأثیر درمانی سیتالوپرام، فلوكستین و نورتریپتیلین بر علائم و نشانه های اختلال افسردگی پس از اسكیزوفرنیا و عوامل مؤثر برآن، ۱۳۸۵.

 

ب) همکار اصلی:

1)       تعیین نابرابری سلامت چند بعدی در شهر تهران، ۱۳۹۶.

2)       بررسی تاثیر روغن به لیمو در مقایسه با روغن بی اثر بر اختلال خواب سالمندان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، ۱۳۹۳.

3)       بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی خدمات پس از ترخیص از بیمارستان توسط پرستار کارشناس بهداشت روانی  و تماس تلفنی به بیماران شدید و مزمن روانپزشکی در دفعات عود منجر به بستری، ۱۳۹۰.

4)       بررسی نگرش روانپزشکان فارغ التحصیل سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ در آزمون مرسوم مصاحبه ی بالینی نسبت به شیوه OSCE، ۱۳۸۹ .

5)       ارزشیابی درونی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۶.

6)       کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی هزینه درمان دارویی بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی، ۱۳۸۶.

7)       پیش بینی داده های دوحالتی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، ۱۳۸۵.

8)       بررسی مواجهه دانش آموزان دبیرستانی كلیه مناطق تهران بزرگ با خشونت خانگی والدین، ۱۳۸۵.

9)       روایی، اعتبار و نقطه برش پرسشنامه های ,CES-D GDS و  GHQ در سالمندان، ۱۳۸۲.

10)    ارزیابی تاثیر كلوزاپین در نمونه ای از بیماران ایرانی مبتلا به اسكیزوفرنیای مقاوم به درمان، ۱۳۷۸.

11)    جمع آوری اطلاعات جامع از مراکز اخلاق پزشکی جهان، ۱۳۷۸.

12)    شیوه های مناسب ارائه خدمات بهداشتی روانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، ۱۳۷۷.

·          مقالات ارائه شده در همایش های علمی به صورت سخنرانی :

 

1)       چالش های تشخیصی و درمانی سوء مصرف مواد در سالمندان

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

2)       اعتیاد و سالمندی

اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

3)       پاسخ رفتاری در آلزایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۴ بهمن ماه ۱۳۹4

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

4)       مدیریت درمان در آلزایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی انستیتو روانپزشکی ایران

۲۹ دی ماه ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

5)       مدیریت پروژه ی تحقیقاتی با ذکر یک نمونه

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲۷ مهر ماه ۱۳۹۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

6)       رواندرمانی در اختلالات روانپزشکی سالمندان

سمینار کشوری طب سالمندان

 ۲۸-۳۰ مرداد ماه ۱۳۹3

سمینار کشوری طب سالمندان و دانشگاهدعلوم پزشکی مشهد

 

7)       درمان سایکوفارماکولوژیک در افسردگی سالمندان

 همایش یک روزه  انجمن روانپزشكان ایران

 ۲۹  خرداد ماه ۱۳۹۳

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

8)       راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (آسیب های اجتماعی، علل و راه های پیشگیری)

۲۱  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

9)       آسیب های اجتماعی، علل و عوامل

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (آسیب های اجتماعی، علل و راه های پیشگیری)

۲۱  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

10)    جایگاه مددکاری اجتماعی در تیم درمان روانپزشکی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (نقش مددکاری اجتماعی در سلامت خانواده بیماران روانپزشکی)

۷  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

11)    نقش مددکاری اجتماعی در سلامت خانواده

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (نقش مددکاری اجتماعی در سلامت خانواده بیماران روانپزشکی)

۷  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

12)    خطاهای شناختی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (تأثیر امید درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی)

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

13)    مدیریت درمان در دمانس

سخنرانی های هفتگی بیمارستان امام حسین (ع)

۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

14)    سایکوفارماکولوژی در دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه روانپزشكان (روانپزشکی سالمندان)

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری انجمن روانپزشکان ایران

 

15)    دمانس و داروهای آنتی سایکوتیک

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۳ آذر ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

16)    سایبر و روانپزشکی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (دنیای سایبر و چالش های حوزه سلامت)

۹  اسفند ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

17)    درمان های جدید وسواس

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (وسواس فکری٬ عملی- علائم و درمان)

۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

18)     مقاومت درمانی در همبودی اعتیاد با بیمارهای مزمن جسمی

اولین همایش سراسری اعتیاد و بیماریهای مزمن جسمی

۷- ۶ دی ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

19)    مدیریت سوگ در اطرافیان بیمار در حال سوگ

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (احیاء قلبی ریوی)

۱۷ آذر ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

20)    افسردگی در سالمندان

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲۳ مهر ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

21)    درمان دارویی و رواندرمانی در دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه روانپزشكان

۲۰-۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری انجمن روانپزشکان ایران

 

22)    درمان نگهدارنده با نالتروکسون

برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشکی (برنامه اعتیاد ۲)

10- 9 آذر ماه ۰۱۳۹

سازمان نظام پزشکی ایران

 

23)    نحوه مصاحبه با بیمار معتاد

برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشکی (برنامه اعتیاد ۱)

۸  آذر ماه ۰۱۳۹

سازمان نظام پزشکی ایران

 

24)    دمانس های غیر آلزایمری

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۰

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

25)    پلی فارماسی در روانپزشكی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۳۰ آبان ماه ۱۳۸۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

26)   Calreticulin, a Key Gene to Psychoses. Also Involved in the Evolution of Cognition in Humans

یازدهمین كنگره ژنتیك ایران

۱۳ خرداد ماه ۱۳۸۹

انجمن ژنتیك ایران

 

27)    بررسی میزان اطلاعات روانشناختی و میزان رضایت زناشویی در همسران بیماران مبتلا به PTSD

چهارمین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بلایا

26- 24 آذر ماه ۱۳۸۸

بسیج جامعه پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

28)    مشکلات رفتاری و روانشناختی دمانس

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

22  آذر ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

29)    فراوانی اختلالات نوروتیك و عوامل مرتبط با آن در سالمندان

نهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

 ۶- ۳ آذر ماه ۱۳۸۸

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

30)    ژن كلرتیكولین واقع بر روی كروموزوم ۱۹ به عنوان یك كاندید جدید در اتیوپاتوفیزیولوژی بیماری اسكیزوافكتیو

نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن

۳۱- ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

31)    اسكیزوفرنیای وسواسی؛ یك مقوله تشخیصی جدید

نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن

۳۱- ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

32)    فرسودگی شغلی مانعی برای ارائه خدمات مناسب درمانی و توانبخشی به بیماران روانی مزمن؛ كنكاشی در بیمارستان روانپزشكی رازی

نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن

۳۱- ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

33)    پژوهش در آلزایمر

همایش بیماری آلزایمز با رویكرد پیشگیری

۳- ۲ بهمن ماه ۱۳۸۷

انجمن آلزایمر ایران با همكاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

34)    وابستگی و سوء مصرف داروها و مواد

هشتمین همایش علمی كاربردی پزشكان عمومی سراسر كشور

۱۵ آذر ماه ۱۳۸۷

سازمان نظام پزشكی كشور با همكاری انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

35)    تغییر تشخیص اختلالات خلقی به اسكیزوفرنیا در یك بررسی شش ساله

هشتمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

36)    افسردگی آژیته

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲۱ مهر ماه ۱۳۸۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

37)    انگیزش و تغییر در اعتیاد

سخنرانی های هفتگی بیمارستان امام حسین (ع)

۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۷

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

38)    نقش مصاحبه ی انگیزشی در روند درمان اعتیاد جوانان

سمینار نیازهای جوانان و راهكارهای درمانی معضل اجتماعی اعتیاد

۹ خرداد ماه ۱۳۸۷

مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

39)    تازه های درمانی نقایص شناختی آلزایمر

همایش سالیانه روانپزشكان كشور

۲۲ فروردین ماه ۱۳۸۷

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

40)    درمان افسردگی آژیته

همایش افسردگی: نمائی نزدیک از دور

۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۶

بخش اختلالات خلقی انجمن علمی روانپزشکان ایران

 

41)    مقایسه الگوی عملكرد حافظه در سالمندان مبتلا به دمانس نوع آلزایمر و اختلال افسردگی اساسی

سومین کنگره مسائل سالمندی در ایران و جهان

۸- ۶ اسفند ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

42)    راهكار درمانی در اختلالات ارگانیك مغز

همایش سالیانه روانپزشكی

۲۵- ۲۲ آبان ماه ۱۳۸۶

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

43)    تشخیص و درمان سایكوز بار اول

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۳ آبان ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

44)    اختلالات روانپزشكی همراه دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۹ آبان ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

45)    اختلالات خواب و افسردگی در سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۱۵ شهریور ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

46)    اختلالات اضطرابی در سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۱۵ شهریور ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

47)    اثربخشی بكلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك در یك كارآزمایی بالینی با روش دوسوكور

چهارمین همایش سایكوفارماكولوژی

۶- ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 

48)    اختلالات روانپریشی در سالمندان

دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای اختلالات شایع روانپزشكی دوران سالمندی

۲۷- ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۵

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

49)    طیف اختلالات دو قطبی در سالمندان

دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای اختلالات شایع روانپزشكی دوران سالمندی

۲۷-۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۵

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

50)    سلامت روانی در سالمندان

۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۵

انجمن آلزایمر ایران

 

51)    درمان های تخصصی افسردگی و چكونگی ارزیابی آن

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۹- ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۵

انجمن علمی پزشكان عمومی ایران

 

52)    نگاهی به بیماری آلزایمر

۱۴ آذر ماه ۱۳۸۵

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با همكاری انجمن آلزایمر ایران

 

53)    سایكوز سالمندی

۳۰ آبان ماه لغایت ۳ آذر ماه ۱۳۸۵

ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

54)    راهبردهای درمانی افسردگی

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۱۸- ۱۶ آبان ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

55)    مفهوم دودلی، تغییر و مقاومت در مصاحبه انگیزشی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۶ مهر ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

56)    درمان دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۳۰- ۲۸ شهریور ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

57)    انواع افسردگی، نحوه تشخیص و ارزیابی علمی هر كدام

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۵

انجمن علمی پزشكان عمومی ایران

 

58)    متادون و وضعیت های طبی خاص

دومین سمینار سه روزه آموزشی توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد

۹- ۷ شهریور ماه ۱۳۸۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز

 

59)    كلیات تشخیصی انواع دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۲۸- ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 

60)    روانپریشی در سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۲۳- ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

61)    مطالعه منطقه ای جمعیت شناختی و همه گیر شناسی اختلالات روانپزشكی سالمندان در ایران 

 دومین کنگره بین المللی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۶- ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

62)    تازه های آلزایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۱ دی ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

63)    اختلال افسردگی عمده

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۷ آذر ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

64)    مقاومت مرحله ای از مصاحبه انگیزشی در اعتیاد

۱۳ آذر ماه ۱۳۸۴

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 

65)    نگرش به اعتیاد و درمان آن

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۲ آبان ماه ۱۳۸۴ ( ۳۱ شهریور لغایت ۵ آبان ماه ۱۳۸۴ )    

انجمن روانپزشكان ایران

 

66)    افسردگی در سالمندان

دوره آموزش بهداشت و سلامت سالمندان

۱۹ مهر  ماه ۱۳۸۴

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

67)    کلیات اعتیاد

دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

۲۹- ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۴

دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

68)    اختلالات خلقی

دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

۲۹- ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۴

دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

69)    مصاحبه و شرح حال روانپزشكی

دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

۲۹- ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۴

دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

70)    دمانس

دوره آموزش بهداشت و سلامت سالمندان

۶ خرداد ماه ۱۳۸۴

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

71)    تغییرات طبیعی روان سالمندان

دوره آموزش بهداشت و سلامت سالمندان

۵ خرداد ماه ۱۳۸۴

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

72)    شیوه های كارآمد حمایت روانی بعد از سوانح طبیعی

دومین همایش علمی- تحقیقاتی مدیریت امداد ونجات

۲۲- ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

مؤسسه آموزش عالی علمی- كاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

 

73)    شیوه های ارزیابی وضعیت بیمار روانی

دوره آموزشی: افزایش مهارت های كار (مصاحبه) با بیماران روانی مزمن

۲۸- ۲۶ دی ماه ۱۳۸۳

معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

 

74)    روش های مصاحبه، انواع مصاحبه، تفاوت ها و اشتراكات آنها

دوره آموزشی: افزایش مهارت های كار (مصاحبه) با بیماران روانی مزمن

۲۸- ۲۶ دی ماه ۱۳۸۳

معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

 

75)    راهكارهای تعدیل دوزاژ متادون در مرحله سم زدائی و نگهدارنده

بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی

۳- ۱ دی ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و سازمان بهزیستی استان هرمزگان

 

76)    متادون، حاملگی و شیردهی

بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی

۳- ۱ دی ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و سازمان بهزیستی استان هرمزگان

 

77)    مدیریت درمان داروئی در افسردگی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۵ آذر ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

78)    مراحل تصمیم گیری دارودرمانی در آلزهایمر

یافته های نوین در روانپزشكی

۵- ۲ آذر ماه ۱۳۸۳

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

79)    راهبرد كاهش آسیب در اعتیاد

بازآموزی مدون پزشكان عمومی

۱۹ آبان ماه ۱۳۸۳

سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

80)    سم زدایی و درمان نگهدارنده با متادون

بازآموزی مدون پزشكان عمومی

۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۳

سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

81)    اختلالات پسیكو سوماتیك

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۲- ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۳

بهداری كل ناجا با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

82)    بهداشت روانی در بلایای طبیعی

همایش بازآموزی و تازه های روان نژندی ها و اختلالات وابسته به استرس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۱۵- ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

83)    دیدگاه روانپزشكی سالمندان در ارتباط با دندانپزشكی

چهل و چهارمین كنگره انجمن دندانپزشكی ایران

۲۸- ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳

انجمن دندانپزشكی ایران با همكاری مركز همایش های جمهوری اسلامی ایران

 

84)    تدابیر درمان داروئی روانپزشكی در بیماران قلبی و خونی

مدیریت درمان در روانپزشكی

۱۳- ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۲

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

85)    تصمیم گیری درمان داروئی در بیماران مبتلا به دمانس آلزهایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۰ آبان ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

86)    اختلال انطباقی

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۸ مهر ماه لغایت ۱ آبان ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

87)    تازه های روانپزشكی سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۲۳- ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

88)    مصاحبه ساختار یافته با سالمندان مبتلا به اختلالات روانپزشكی

دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان

۲۸ تیر ماه ۱۳۸۲

مؤسسه دانشگاهی پژوهش های سالمندی ایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

89)    راهكارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد

همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیری از اعتیاد

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

 

 

 

 

90)    مصاحبه انگیزشی

بازآموزی مدون پزشكان عمومی

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

91)    سم زدایی با كلونیدین

بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی

۱۹- ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشكی فارس و سازمان بهزیستی استان فارس

 

92)    نوروسایكولوژی لكنت

نخستین دوره آموزش كوتاه مدت توانبخشی مبتنی بر جامعه

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

93)    كاهش آسیب در اعتیاد

  سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

94)    كلیات اعتیاد

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۷- ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۱

 دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

95)    ساماندهی بیماران اسكیزوفرنیا در ایران

اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشی

۵- ۳ دی ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

96)    دیدگاه روانپزشكی در مواجهه با بلایای طبیعی " زلزله "

اولین همایش مواجهه با بلایای طبیعی " زلزله "

۱۸- ۱۶  مهر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

97)    تظاهرات بالینی انواع دمانس    

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

98)    دلیریوم و دمانس های غیر آلزهایمری

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۲۳- ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

99)    نشانه شناسی روانپزشكی،  مصاحبه و معاینه بالینی

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۷- ۲۴ دی ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

100)وظایف تیم درمان در برخورد با آسیب دیدگان بلایای طبیعی

چهارمین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی در برابر وضعیت های اضطراری

۲۵- ۲۳  دی ماه ۱۳۸۰

دفتر سلامت محیط و كار وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی و معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

101)اختلالات سوماتوفرم

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۷- ۲۵ شهریور ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

102)بهداشت روانی در بلایای طبیعی

سومین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی در برابر وضعیت های اضطراری

۹- ۷  مرداد ماه ۱۳۸۰

دفتر سلامت محیط كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و  

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

103)اختلالات اضطرابی

برنامه مدون آموزش رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۸- ۲۵  تیر ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

104)كاربرد انواع داروهای مؤثر در سم زدائی اوپیوئیدها

سمینار اعتیاد،  سبب شناسی و درمان

۳۱، ۳۰  خرداد ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی لرستان و سازمان بهزیستی استان لرستان

 

105)مشكلات رفتاری و روانی دانش آموزان ناشنوا

سخنرانی های ادواری اداره آموزش و پرورش استان تهران

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰

مركز آموزشی ناشنوایان باغچه بان

 

106)اصول و روش های ارتباطی با ناشنوایان

سخنرانی های ادواری اداره آموزش و پرورش استان تهران

۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۹

مركز آموزشی ناشنوایان باغچه بان

 

107)یافته های نوروبیولوژی و سایكوسوشیال جدید در پدیده سالمندی

سخنرانی های علمی و هفتگی انستیتو روانپزشكی تهران

۲۶ دی ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

108)تئوری های علمی در اتیولوژی پدیده سالمندی

سمینار بهداشت سالمندان

۱۱- ۱۰  دی ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

109)داروهای روانپزشكی اعتیادآور

همایش سه روزه ترك اعتیاد

۲۳ و ۱۶ ، ۹ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن پزشكان عمومی و شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج

 

110)لكنت زبان از دیدگاه روانپزشكی

كارگاه آموزشی لكنت زبان

۳۰ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

111)گزارش دو مورد اختلال ساختگی با تظاهرات ریوی مشابه

چهارمین كنگره بین المللی بیماریهای ریوی و سل

۱۳- ۱۰ آبان ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

112)اصول و روش های پیگیری و مراقبت جامعه در برخورد با معتادان

سمینار اعتیاد، پیشگیری و درمان

۲- ۱ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی تبریز و بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 

113)اسكیزوفرنیا و سایر اختلالات سایكوتیك

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۸- ۲۵  مهر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه آزاد اسلامی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

114)اختلال دوقطبی در سالمندان

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۳ مهر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

115)روانپزشكی سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۴- ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

116)LSD ، استروئیدهای آنابولیك و حشیش

سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۵- ۴  تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

117)الگوی رفتاری تیپ A و B

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۸ خرداد ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

118)تغییرات توجه و حافظه در اوتیسم

همایش اختلالات نافذ رشد كودكان با ناتوانی هوشی

21-20  اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

119)سالمندی در جهان و ایران و سالمندی بهنجار از دیدگاه روانی اجتماعی و نوروبیولوی

گردهمائی معرفی بیماری های اعصاب و روان سالمندان

۹- ۸  اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

120)ضداضطراب ها، خواب آورها و هالوسینوژن ها

سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۷- ۱۶ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

121)اختلالات تجزیه ای

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۱- ۱۸ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

122)سم زدائی اوپیوئید ها          

سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۷- ۱۶ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

123)نقش پرستار در تیم توانبخشی 

اولین كنگره سراسری پرستاری توانبخشی              

۶- ۵  بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

124)مكانیسم های تطابقی در برخورد با عوامل فشارزای محیطی

كنفرانس های ماهیانه مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكی تهران

۱۵ آذر ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

125)اتیولوژی لكنت زبان همراه با توصیه های رفتاری در برخورد با مبتلایان

كنفرانس های علمی و هفتگی مركز آموزشی ودرمانی روانپزشكی رازی

۱۶ آبان ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

126)سالمندی بهنجار

كنفرانس های ادواری طب سالمندان

۶ آبان ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

127)مطالعه ای در خصوص عوارض جانبی كلوزاپین در نمونه ای از بیماران اسكیزوفرنیای مقاوم به درمان

نخستین كنگره سایكوفارماكولوژی

۲۹- ۲۷  مهر ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 

128)اورژانس های روانپزشكی

برنامه مدون اموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۳۱ خرداد ماه لغایت ۲ تیر ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

129)سردردهای تنشی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز اموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲ اسفند ماه ۱۳۷۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

130)اصول حفظ بهداشت روانی در دانشجویان

 همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشكی تهران

 ۱۱ مهر ماه ۱۳۷۷

دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

131)مطالعه خصوصیات دموگرافیك ۱۹۱ بیمار سالمند مبتلا به اختلال روانپزشكی مزمن بستری در مركز آموزشی درمانی روانپزشكی رازی

نخستین كنگره اختلالات روانی مزمن

۷-۶ خرداد ماه ۱۳۷۷

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

132)پیری از دیدگاه نورو بیو سایكو سوشیال

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی ودرمانی روانپزشكی رازی

 ۶  اردیبهشت ماه ۱۳۷۷

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

133)بررسی میزان شیوع الگوی رفتاری A در۴۲۰ بیمار مبتلا به انفاركتوس قلبی در مقایسه با گروه كنترل

دومین كنگره سالیانه روانپزشكی و روانشناسی بالینی

5- 3 خرداد ماه ۱۳۷۳

 دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

134)مطالعه ۹۳۰ بیمار مبتلا به سوء هاضمه و كاربرد آندوسكوپی در تشخیص علت آن

پنجمین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماریهای دستگاه گوارش

آبان ماه ۱۳۷۰

دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

 

135)كنكاشی در بیماران مبتلا به آشالازی مری و بررسی مقایسه ای آن دردوگروه بالغین و كودكان در یك بررسی چهار ساله در مراكز جراحی عمومی و اطفال

پنجمین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های دستگاه گوارش

 آبان ماه ۱۳۷۰ 

 دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

136)جایگاه تشخیصی سونوگرافی در سنگ های صفراوی و مقایسه آن با كوله سیستوگرافی خوراكی در بررسی چهار ساله در مراكز پزشكی آیت الله كاشانی و فیض اصفهان

چهارمین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های كبد و مجاری صفراوی  

اسفند ماه ۱۳۶۹

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

 

137)پاسخ ایمنی اتفاقی سازگار در ترموتراپی با اشعه مادون قرمز در مبتلایان به لیشمانیوز جلدی

دومین سمینارسراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های انگلی

آذر ماه  ۱۳۶۸

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 

138)همگام با IVP در تعقیب توده های شكمی اطفال در بررسی یك ساله در مركز پزشكی امین اصفهان

سومین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های كلیه

اسفند ماه ۱۳۶۸

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 

 

·          مقالات ارائه شده در همایش های علمی به صورت پوستر :

              

             الف) سمینار و كنگر ه های داخلی:

              

۱) مانیا در سالمندان

كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۰۹ مهر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

۲) مؤلفه های جامعه شناختی گرایش به اعتیاد و راهبردهای پیشگیرانه آن

سومین همایش سراسری اعتیاد

۹-ـ ۷ بهمن ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی یزد

 

۳) بررسی اثر سیتالوپرام، فلوكستین و نورتریپتیلین بر اختلال افسردگی پس از اسكیزوفرنیا

چهارمین همایش سایكوفارماكولوژی

۶۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

 

۴) مواجه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران

هشتمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

۲۸  آبان ماه ۱۳۸۷

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

۵) تغییر الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی از چند دارویی به تک دارویی در بیماران سالمند مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در یک کار آزمایی بالینی

بیست وششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

۲۶ ـ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۰

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

۶) مروری بر مطالعات انجام شده در دهه اخیر در رابطه با ارتباط عوامل اجتماعی با زایمان زودرس در ایران

The 2th International & 4th National Safe Pregnancy & Motherhood Conference

February 14-17, 2012

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

 

 

             ب) سمینار و كنگره های بین المللی:

 

1- Quality of life in patients with differentiated thyroid carcinoma treated by radioactive Iodine-131

10th Asia-Oceania Nuclear Medicine and Biology Congress

May 16-20, 2012

Tehran, Iran

 

2- Pattern of antipsychotic use and its determinants in Iran.

20th European Congress of Psychiatry

March 3-6, 2012

Prague, Czech Republic

3- Pattern of dual psychiatric diagnosis and its determinants in the greatest

Psychiatric hospital (Razi) in Iran

II International Congress on Dual Disorders

October 5-8, 2011

Barcelona, Spain

 

4- Standardization and factor structure of the CES-D in Iranian elderly

19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics

July 5- 9, 2009

Paris, France

 

5- A novel polymorphic purine complex at the upstream region of the human Caveolin 1 gene and risk of Alzheimer´s disease

17th European Congress of Psychiatry

January 24- 28, 2009

Lisbon, Portugal

6- Extreme alleles at the human Caveolin 1 gene novel purine complex and risk of Alzheimer´s disease

17th European Congress of Psychiatry

January 24- 28, 2009

Lisbon, Portugal

 

7- Regional survey of demographical and epidemiological of geriatric psychiatric disorders in Iran

17th European Congress of Psychiatry

January 24- 28, 2009

Lisbon, Portugal

 

8- Effectiveness of Baclofen in treatment of opium dependency. A double-blind randomized controlled trial

16th European Congress of Psychiatry

April 5-9, 2008

Nice, France

 

9- Polymorphic Purine-Rich Complex Located at the Enhancer Regions of the Human Caveolin-1 Gene

European  Human Genetics Conference

June 16-19, 2007

Nice, France

 

10- A Polymorphic Purine-Rich Sequence at the 1.5 kb Downstream Region of the Human Caveolin-1 Gene

European Human Genetics Conference

June 16-19, 2007

Nice, France

 

11-Reliability & Validity of CES-D

The 8th European Conference of Psychological Assessment

Augest 31- September 4 2005

Budapest, Hungry

 

12- Determination of prevalence and role of the special behavior in patients with Myocardial infarction

8th European Congress of Psychology

6 – 11 July 2003

Vienna, Austria

 

 

·          مدرس كارگاه آموزشی:

1)       كارگاه تعیین كننده های اجتماعی سلامت روان: جستجو و تحلیل شواهد

۲۸ لغایت ۲۹ شهریور ماه ۱۳۸۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

2)       كارگاه مقاومت در درمان

چهارمین سمینار آموزشی و توجیهی مسئولین فنی و پرسنل مراكز درمان سوء مصرف مواد

۱۰ لغایت ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم پزشكی شیراز با همكاری انجمن روانپزشكان فارس

 

3)       كارگاه تعیین كننده های سلامت اجتماعی

۱۲ لغایت ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

4)       كارگاه شناخت درمانی در اعتیاد

همایش نیازهای جوانان و معضل اجتماعی اعتیاد

۹ خرداد ماه ۱۳۸۷

مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

5)       كارگاه مصاحبه ی انگیزشی در اعتیاد

همایش نیازهای جوانان و معضل اجتماعی اعتیاد

۹ خرداد ماه ۱۳۸۷

مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

 

6)       كارگاه آموزشی اعتیاد

سومین سمینار سه روزه آموزشی و توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد

۱۰ لغایت ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز

 

7)       کارگاه اختلالات شایع روانپزشکی

چهارمین سمینار سه روزه آموزشی

۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۵

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

8)       كارگاه آموزشی شناخت مراحل مصاحبه انگیزشی در اعتیاد

دومین سمینار سه روزه آموزشی و توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد

۷ لغایت ۹ شهریور ماه ۱۳۸۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز

 

9)       كارگاه آموزشی اعتیاد

۲ آذر ماه ۱۳۸۴

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 

10)    كارگاه درمان متادون

۲۲ لغایت ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی هرمزگان

 

11)    كارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

۱۶ لغایت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۳

مؤسسه داریوش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

12)    كارگاه بررسی حوادث غیرمترقبه و راهكارهای مقابله با بلایای طبیعی

۸ لغایت ۹ دی ماه ۱۳۸۳

معاونت آموزشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 

13)    كارگاه شناخت و درمان اختلالات روانپزشكی سالمندان

۴ آذر ماه ۱۳۸۳

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

14)    كارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد

۱۰ مهر ماه ۱۳۸۲ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی كشور و سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران

 

15)    چهارمین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی دربرابر وضعیت های اضطراری

۲۳ لغایت ۲۵ دی ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با مشاركت دفتر سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

16)    سومین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی دربرابر وضعیت های اضطراری

۷ لغایت ۹ مرداد ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با مشاركت دفتر سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

17)    كارگاه آموزش اصول نگارش مقالات علمی و انتشار مقالات روانپزشكی

  ۲۷ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰

 معاونت تحقیقات وفن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

18)    كارگاه تخصصی لكنت

۳۰ آبان ماه ۱۳۷۹

گروه آموزشی گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

19)    كارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با روش تحقیق و نرم افزار SPSS

۱۱ تیر ماه ۱۳۷۹

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

20)    كارگاه بهداشت روانی و معرفی خدمات مشاوره ای به دانشجویان

۸ لغایت ۹ بهمن ماه ۱۳۷۸

مركز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

 

·          راهنمایی و مشاوره پایان نامه دستیاران و دانشجویان:

الف) استاد راهنما:

1)       پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر مریم ایازی تحت عنوان "بررسی تغییرات شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در وضعیت درمانی پلی فارماسی ضد روانپریشی در مقاسیه با منوتراپی با آریپیورازول"

 

2)       پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر ونوس وطنخواه تحت عنوان "بررسی تغییرات سطح خونی بیومارکرها در دو وضعیت درمانی پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی و منوتراپی با آریپیورازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت"

 

3)       پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر الهام اسماعیلی شاندیز تحت عنوان "تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان روانپریشی درمان نشده در مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مرکز روانپزشکی رازی"

 

4)       پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کتایون فلاحت تحت عنوان "طراحی و آزمون مدل ساختاری تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان مثبت بزرگسالان شهر تهران"

 

5)       پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر ژاله نوبخت تحت عنوان "مقایسه موفقیت درمان منوتراپی آریپیپرازول با پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در بیمارستان روانپزشکی رازی"

 

6)       پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر مرضیه شیرازی خواه تحت عنوان "طراحی ابزار سنجش پوشش خدمات توانبخشی جسمی در نظام سلامت و تحلیل وضعیت آن در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵"

 

7)       پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر سارا هاشم پور تحت عنوان "بررسی عوامل پیش بینی كننده تشخیص اسكیزوفرنیا به دنبال حمله اول روانپریشی در مطالعه ای شش ماهه"

 

8)       پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر علی رضا عطارزاده تحت عنوان "تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان روانپریشی درمان نشده در مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مرکز روانپزشکی رازی"

 

9)       پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ماهرخ دولتیان تحت عنوان "طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سلامت زایمان زودرس"

 

10)    پایان نامه دکترای پژوهشی رشته عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر منیر برادران تحت عنوان "ارائه مدل مناسب جهت مداخلات اجتماع محور سلامت روان در زنان شهر تهران"

 

11)    پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر حسین عابدینی تحت عنوان "بررسی شیوع اختلالات روانپزشكی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به آلوپسی آراتا و نقش درمان روانپزشكی در درمان علائم پوستی"

 

12)    پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر محمود رضا اطمینان تحت عنوان "بررسی عملكرد و نیمرخ حافظه در بیماران سالمند مبتلا به دمانس نوع آلزایمر، اختلال افسردگی اساسی و سالمندان بهنجار"

 

13)    پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر مهسا گیلانی پور تحت عنوان "بررسی عملكرد خانواده و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به اسكیزوفرنیا، اختلال دوقطبی و نارسایی مزمن كلیه"

 

14)    پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر پونه کیمیا قلم تحت عنوان "تأثیر ریسپریدون بر علائم منفی اسكیزوفرنیا، مقایسه ای با هالوپریدول "

 

15)    پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر شهرام ایرانی تحت عنوان "بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در كارمندان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی در سال ۱۳۸۱"

 

 


ب) استاد مشاور:

1.    پایان نامه دکترای مهندسی پزشکی آصف مهدوی تحت عنوان "استحراج شاخص های بهینه از تصاویر MRI و  PET و بررسی تغییرات مغزی با هدف افزایش اطمینان در تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر از روش FCM  (Fuzzy Cognitive Map) "

 

2.  پایان نامه دكترای تخصصی پزشکی هسته ای دكتر الناز جنابی تحت عنوان "بررسی مقایسه ای آنالیز کمی مبتنی بر وکسل با تفسیر پزشک در تصویربرداری SPECT پرفیوژن مغز در درمان تک دارویی با درمان چند دارویی در بیماران اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت"

 

3.  پايان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی نگین انصاری تحت عنوان "مقاسیه ی ابعاد سازمان یافتگی شخصیت در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال شخصیت مرزی"

 

4.  پايان نامه كارشناسی ارشد طب سالمندی سیران محمدی تحت عنوان "بررسی تاثیر روغن به لیمو با روغن بی اثر بر اختلال خواب سالمندان"

 

5.  پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر فرود آدینه وند تحت عنوان "بررسی تاٌثیر ان استیل سیستئین به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مداوم، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با کنترل دارونما"

 

6.  پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر علی محسنیان تحت عنوان "بررسی تاٌثیر رالوکسیفن به عنوان درمان کمکی در مردان 20 تا 55 ساله ی مبتلا به اسکیزوفرنیای مقاوم، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با کنترل دارونما"

 

7.  پايان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی معصومه فلاح بنه کهل تحت عنوان "نقش ابعاد مختلف خشم٬ فرونشانی خشم٬ توانمندی ایگو و روابط ابژه ای زنان با نشانه های افسردگی"

 

8.  پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر وحیده فتحی تحت عنوان "مقایسه اثر بخشی کوتیاپین و ریسپریدون در درمان تکمیلی اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان"

 

9.  پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیک سمیه كاظمی نسب تحت عنوان "بررسی ناحیه پرومتر ژن Activating Transcription Factor 6 در ۲۰۰ بیمار مبتلا به سایكوز ماژور با معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR در تهران"

 

10. پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیک زیبا نریمان صالح فام تحت عنوان "بررسی ناحیه HMG-box و Coiled coil dimerzation domain ژن Sox5  در ۱۰۰ بیمار مبتلا به سایكوز ماژور با معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR در تهران"

 

11. پایان نامه دكترای تخصصی پزشكی هسته ای دكتر سید كاظم رضوی تحت عنوان "بررسی كیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تمایز یافته تیروئید درمان شده با ید رادیواكتیو (ید ۱۳۱) و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه كننده به مؤسسه تحقیقات پزشكی هسته ای بیمارستان دكتر شریعتی"

 

12. پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیک طیبه فرخ آشتیانی تحت عنوان "بررسی موتاسیون های ناحیه پروموتوژن كلرتیكولین در 300 بیمار مبتلا به اختلالات پسیكوتیك عمده با ملاك های تشحیصی  DSM-IV-TR از شهر تهران"

 

13. پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر سعید فرجی تحت عنوان "بررسی نقش درمان با پرازوسین در PTS  در شهر تهران "

 

14. پایان نامه دكترای تخصصی اپیدمیولوژی دكتر کورش كمالی تحت عنوان "بررسی نقش ژنهای  TAU -  SAITOHIN - GSK –  APOE و TNF-α  در بیماران مبتلا به آلزایمر اسپورادیك به روش عادی و همسان شده بر اساس  Propensity score"  

 

15. پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی مریم اصل ذاكر تحت عنوان "اثربخشی نوروفیدبك در كاهش علائم اختلال وسواسی جبری با الگوی آلودگی/ شستشو"

 

16. پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر کورش هدایتی تحت عنوان "بررسی شیوع و شدت علائم و نشانه های وسواسی اجباری و عوامل مؤثر بر آن در بیماران اسکیزوفرنیک بستری در بیمارستان روانپزشكی رازی در سال ۱۳۸۳"

 

17. پایان نامه دكترای پزشكی عمومی دكتر كوثر پوركوثری تحت عنوان "بررسی شیوع عوارض روانشناختی وازكتومی در مردان وازكتومی شده در كلینیك شهرداری تهران از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷

 

 

·          علائق فردی:

1)       عكاسی

2)       شنا

 

 

·          امتیاز های ویژه:

1)       استاد نمونه پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۴

2)       استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۴

3)       ناظر برتر طرح های پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۷

4)       رتبه اول استاد راهنمای پایان نامه های برگزیده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۳

 

·          ارجاع ها:

1)       جناب آقای دکتر احمد جلیلی، نماینده سابق ناحیه ۱۵ انجمن جهانی روانپزشکان، رئیس سابق و عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

تلفن:  88991813-21-98+ ، Email: sajalili@gmail.com

2)       جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، استاد گروه روانپزشکی و معاونت آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تلفن: 22180140-21-98+ ، Email: kh.4518@yahoo.com

منوی انتخابی وجود ندارد