تست روتیتر اخبار نشریات

عدالت و رفاه اجتماعی

در این کتاب تلاش شده است تا با تشریح چیستی رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و واکاوی نظریه ها و مکاتب مهم حوزه عدالت اجتماعی، به این پرسش که در حوزه رفاه اجتماعی چه دارک و تصویری از عدالت اجتماعی معقول تر و به لحاظ اجتماعی قابل دفاع است، پاسخ داده شده و چارچوبی برای فهم و ارزیابی رفاه اجتماعی عادلانه ارائه شود .

در این کتاب تلاش شده است تا با تشریح چیستی رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و واکاوی نظریه ها و مکاتب مهم حوزه عدالت اجتماعی، به این پرسش که در حوزه رفاه اجتماعی چه دارک و تصویری از عدالت اجتماعی معقول تر و به لحاظ اجتماعی قابل دفاع است، پاسخ داده شده و چارچوبی برای فهم و ارزیابی رفاه اجتماعی  عادلانه ارائه شود .

14:23 - 1398/08/29  /  16687  /  283

 


Close