مبانی کاربرد اورتوزها در اختلالات ستون فقرات

این کتاب کوششی در گردآوری مباحث آناتومی، بیومکانیک و حالات پاتولوژیک مربوط به درمان اوروتوزی ستون فقرات است و از آنجایی که کتابی خلاصه در این باره به سهولت در دسترس نیست ، به تهیه چنین مجموعه ای اهتمام ورزیده شد.

این کتاب کوششی  در گردآوری مباحث آناتومی، بیومکانیک و حالات پاتولوژیک مربوط به درمان اوروتوزی ستون فقرات است و از آنجایی که کتابی خلاصه در این باره به سهولت در دسترس نیست ، به تهیه چنین مجموعه ای اهتمام ورزیده شد. کتاب حاضر با این پیش فرض که تشخیص ضایعه داده شده، نوشته شده است . با اینحال توصیف مختصری از حالات پاتولوژیک ستون فقرات هم ارائه شده است .

14:38 - 1398/11/06  /  16689  /  301

 


Close